gsh logo 1

Vedtægter


Vedtægter for selskabet


§ 1
Selskabets navn: ”Glashistorisk Selskab Holbæk”.
Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune.

§ 2
Selskabets formål er at udbrede interessen for og viden om glas.

§ 3
Betingelser for optagelse:
Alle glassamlere/glasinteresserede kan optages som medlem. Indmeldelse sker til kasserer eller formanden. Adresseændringer skal ske til kassereren eller formanden.

§ 4
Regnskabsåret er kalenderåret.
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet for hele året opkræves og skal indbetales senest 2 måneder efter den ordinære generalforsamling.
Medlemmer der trods påkrav ikke har betalt forfaldent kontingent slettes af medlemslisten uden yderligere meddelelse.

§ 5
Et medlem der i væsentlig grad tilsidesætter de for Selskabet fastsatte vedtægter eller de af generalforsamlingen trufne beslutninger, eller i øvrigt modarbejder Selskabets interesser, kan ekskluderes. Det pågældende medlem kan indanke eksklusionen for en generalforsamling, hvis afgørelse er endelig.

Et medlem der udmelder sig eller ekskluderes har ingen andel i selskabets formue.

Handel og bytning med glas henlægges til særlige arrangementer.

§ 6
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af den ordinære generalforsamling. Medlemmerne vælges for 2 år af gangen, således at der vælges 2 medlemmer på ulige år og tre medlemmer på lige år.

Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.


§ 7
Bestyrelsen afholder møde når formanden finder det påkrævet, eller når det forlanges af et bestyrelsesmedlem. Mødet indkaldes af formanden.

§ 8
Bestyrelsens forhandlinger og beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, som er til stede. Ethvert medlem af bestyrelsen har ret til at begære forhandlingsprotokollen tilført bemærkninger om de synspunkter han/hun fremsætter.

§ 9
Formanden eller næstformanden tegner selskabet udadtil. Formanden indkalder såvel den ordinære som eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger. Dagsorden for disse tilrettelægges af bestyrelsen.

Formanden udarbejder den årlige beretning om selskabets virksomhed og leder de ordinære medlemsmøder.

Næstformanden udfører formandens funktioner, når denne er forhindret

Sekretæren varetager de af selskabet skriftlige arbejder, som ikke falder ind under korrespondance og regnskab, samt fører forhandlingsprotokollen ved møderne.

§ 10
Kassereren opkræver kontingent, fører selskabets regnskab og udarbejder årlig en status samt en ekstrakt over det reviderede regnskab. Denne, tillige med revisionens bemærkninger her til, fremlægges på den ordinære generalforsamling.

§ 11
Selskabet afholder årlig ordinær generalforsamling senest i 2. kvartal.

Den indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Forhandlingerne ledes af en dirigent, som vælges blandt de tilstedeværende medlemmer, og som underskriver det i forhandlingsprotokollen indførte referat af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de mødte medlemmers antal, er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægter.

Ændringer af selskabets formål og vedtægter skal vedtages af mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen.

Simpelt stemmeflertal gælder, hvor intet andet er foreskrevet i vedtægterne. Hvor der ved valg er afgivet lige stort antal stemmer på flere forslag, foretages omvalg, dog 3. gang foretages lodtrækning af dirigenten. Kun tilstedeværende medlemmer kan afgive stemme.

§ 12
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter krav herom.

§ 13
Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før afholdelsen.

§ 14
Såfremt selskabet opløses, tilfalder selskabets formue Museet for Holbæk og Omegn til udvidelse af den bestående glassamling.

§ 15
Selskabet kan kun opløses ved beslutning af to på hinanden følgende generalforsamlinger.


Således vedtaget på generalforsamlingen
Holbæk den 6, oktober 1993
Ændret på generalforsamlingen den 8. februar 2012

Free Joomla templates by L.THEME